Akerbryggebarnehage

Elektronisk skjema

Priser

Bedriftsplass

Vedtekter

 

Vedtekter

For samvirkeforetaket Aker Brygge Barnehage SA, org. .nr. 954 954 943

(vedtatt Årsmøte 16.06.2014))


1. OPPRETTELSE, MÅLSETNING M.V

1.1.  SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORRETNINGSKONTOR

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Aker Brygge Barnehage SA (ABB).

Foretaket har forretningskontor i Oslo kommune.

1.2. OPPRETTELSE, EIERFORHOLD

ABB  eies og drives som et samvirkeforetak med andelskapital  av foreldre i barnehagen og bedriftsmedlemmer som disponerer bedriftsplass i barnehagen. Denne gruppen foresatte betegnes i vedtektene som Eierforeningen.

Foretaket er åpent for bedrifter som får tilbud om barnehageplassi barnehagen. Når en bedrift har akseptert tilbud om barnehageplass, plikter de å bli medlem av foretaket.

Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

Foretaket kan  bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsel, imformasjon, dokument og lignende etter Samvirkeloven til medlemmene såfremt medlemmet utrykkelig har godtatt det og ikke noe annet følger av lov om samvirkeforetak.

Når et medlem skal gi meldinger eller lignende  etter lov om samvirkeforetak, kan medlemmet gjøre dette ved hjelp av elektronisk kommunikasjon til den e-postadressen eller på den måten daglig leder eller styret har fastsatt til dette formålet.

Eierforeningens styre beslutter til enhver tid hvem og hvilke bedrifter som kan opptas i Eierforeningen. En fullstendig oversikt over bedriftsmedlemmer og antall plasser de til enhver tid disponerer fremkommer av eget punkt i vedtektene.

1.3.FORETAKETS  FORMÅL OG MÅLSETTING 

Foretakets formål er å eie og drive barnehage til det beste for medlemmene og deres barn . Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i foretaket.

1.4. BARNEHAGENS MÅLSETTING 

Barnehagen skal gi barn et godt miljø med vekt på lek og samvær med andre barn og med voksne. Barnehagen skal utvikle det enkelte barns personlighet, hjelpe barna i å utvikle evne til toleranse og til å ha omsorg for andre, og gi barna et miljø som sikrer dem individuell og gruppevis omsorg og støtte, stimulering, utfoldelse, læring og etisk veiledning. Barnehagen skal basere sin virksomhet på de etiske grunnverdier som er forankret i kristendommen, Den etiske veiledning barnehagen gir, må ta hensyn til barnas alder og modenhet og deres hjemmemiljø. Barnehagen skal formidle sentrale kristne tradisjoner slik de blant annet kommer til uttrykk ved store høytider.

Barnas leke- og oppholdsareal skal være stort nok til å sikre at barna har tilstrekkelig plass til sine aktiviteter.  Barnas inneareal skal utgjøre :

4  kvadratmeter netto leke- og oppholdsareal pr. barn over 3 år 

4,5 kvadratmeter netto leke- og oppholdsareal pr. barn under 3 år

Med netto leke- og oppholdsareal menes barnas garderobe, lekerom, grupperom, aktivitetsrom og sove-/hvilerom. 


2. ORGANISASJON 

2.1. ÅRSMØTE

Årsmøtet er foretakets øverste organ og består av samtlige eiere. Årsmøtet skal avholdes hvert år innen 1.mai. .Styret skal kalle inn til ekstra ordinært årsmøte når styret finner det nødvendig eller når revisor eller minst ti prosent av medlemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker som de ønsker behandlet.

Årsmøtet skal ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen møteleder.

2.1.1. INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Styret innkaller  skriftlig til årsmøte med minst 1 ukes varsel.

Innkallingen skal klart oppgi de sakene som årsmøtet skal behandle, samt tid og sted for møtet. Forslag om vedtektsendringer skal tas inn i innkallingen.

2.1.2. SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ÅRSMØTET

- Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen.

- Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet, antall stemmeberettigede og hvor mange stemmer

disse har.

- Gjennomgang av styrets årsmelding.

- Godkjennelse av årsregnskap. herunder overskuddets anvendelse evt. dekning av underskudd.

- Fastsettelse av budsjett og foreldrebetaling.

- Valg av styremedlemmer. Styreleder velges særskilt.

- Valg av revisor.

- Eventuelle forslag til vedtektsendring.

- Eventuelt forslag til oppløsning.

- Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling.

2.1.3 STEMMEREGLER FOR ÅRSMØTET

Hvert medlem har en stemme på årsmøtet, med mindre noe annet er bestemt. Hvert medlem kan møte ved fullmektig på årsmøtet, men ingen kan være fullmektig for mer enn ett medlem. Fullmektigen må legge frem skriftlig og datert fullmakt.

En beslutning av årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Blanke stemmer anses som ikke avgitt.

Det stilles ingen krav til hvor mange stemmeberettigede som må være til stede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktige.

Bedriftsmedlemmer har like mange stemmer som plasser bedriften disponerer. Daglig leder/styrer har møte - og talerett  på årsmøtet. Foreldre til barn som har restplasser, dvs. som ikke er medlemmer, har møte - og talerett på årsmøtet.

2.1.4. VEDTEKTSENDRING

Vedtak om vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer med mindre Samvirkeloven stiller strengere krav.

2.1.5. OPPLØSNING OG AVVIKLING

Oppløsning av foretaket besluttes av årsmøtet med det samme flertall som gjelder for vedtektsendringer.

Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser.

Gjenværende midler utover dette skal gå til samvirkeformål eller almennyttige formål.

2.2 EIERSTYRET 

Eierstyret består av styreleder og minst 2 og høyst 4 andre medlemmer, evt med tillegg av to varamedlemmer og velges av årsmøtet.

Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges  for ett år. Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

Barnehagens daglige leder/styrer har plikt til å møte i Eierstyret. Eierstyret velger selv sin leder.

2.2.1. STYRETS OPPGAVER

Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtekteneer lagt til andre organer.

Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller daglig leder/styrer kan kreve at styret sammenkalles for å ta opp bestemte saker.

Styret skal føre protokoll over styresakene i samsvar med Samvirkeloven. Protokollen skal underskrives av de styremedlemmene som har vært med på styrebehandlingen.

Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten.

Styret skal fastsette planer og budsjett for virksomheten og orientere om budsjettet på årsmøtet.

Styret skal holde seg orientert om foretakets økonomiske situasjon og skal se til at det blir ført fullgod kontroll med virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen.

Styret velger regskapsfører. Styret har ansvaret for at regnskapet sammen med styrets beretning legges frem for årsmøtet.

Styret skal sette i verk de undersøkelsene som styret mener er nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal sette i verk slike undersøkelser dersom en eller flere av styremedlemmene krever det.

Styret skal føre tilsyn med daglig leder og virksomheten i foretaket forøvrig. Styret bør fastdette instruks for daglig leder.

Styret har arbeidsgiveransvaret i barnehagen.

Styret skal utarbeide en styreinstruks.

2.2.2. STYRETS VEDTAK

Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av av alle styremedlemmene er til stede eller er med på saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle styremedlemmene så langt det er mulig har fått anledning til å delta i behandlingen av styresaken. Har noen styremedlemmer forfall, skal et varamedlem innkalles.

Et styrevedtak krever at flertallet av de styremedlemmer som er med på behandlingen av en sak, har stemt for. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

Ved valg og ansettelser er det den som får flest stemmer som er valgt eller ansatt. Styret kan på forhånd fastsette at det skal stemmes på nytt dersom ingen får flertall av de stemmene som er gitt. Står stemmetallet likt ved  valg av styreleder eller møteleder, blir valget avgjort ved loddtrekning. I andre tilfeller der stemmene står likt, gjelder det samme som møtelederen har stemt for.

 

3. BARNEHAGENS DAGLIG LEDER (STYRER), DE ANSATTE M.V.

3.1. DAGLIG LEDER (STYRER)

Foretakets daglige leder ansettes av styret.

Daglig leder skal stå for den daglige administrative og pedagogiske ledelsen av virksomheten i foretaket og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter forholdene i foretaket er av uvanlig art eller av stor betydning.

Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fukkmakt fra styret i hvert enkelt tilfelle eller når det er til vesentlig ulempe for foretaket å vente på styrevedtak. Styret skal ha melding om avgjørelsen så snart som mulig.

Daglig leder skal sørge for at foretakets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder har ansvaret for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Daglig leder skal minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig, gi styret meldingom virksomheten i foretaket, tilstand for foretaket og resultatutvikling.

Styret og det enkelte styremedlem kan til en hver tid kreve at daglig leder gir styret nærmere redegjørelse for bestemte saker.

Daglig leder avgjør gruppesammensetning ut fra pedagogiske og praktiske hensyn.

3.2. FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG

For å sikre samarbeid med barnets hjem, skal barnehagen ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

3.2.1. FORELDRERÅD

Foreldrerådet består av foreldre/de foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktig for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.

3.2.2.SAMARBEIDSUTVALG

Foreldrerådet og de ansatte velger hver det antallet representanter som skal sitte i barnehagens samarbeidsutvalg, en foresatt og en ansatt fra hver avdeling. Hver representant har en stemme. Styrer har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. Representantene for foreldrene og de ansatte velges for et år av gangen. Representanter fra barnehagens eier deltar ikke. Barnehagens styrer/ styrers stedfortreder innkaller til første møte i et nyvalgt samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Samarbeidsutvalg skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakten mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Det skal føres referat fra alle møtene.

4. OPPTAK AV BARN M.V.

4.1. OPPTAKSMYNDIGHET

Eierstyret avgjør opptak av barn etter innstilling fra daglig leder/styrer.

4.2. SØKNAD

Aker Brygge Barnehage SA har samordnet opptak med Oslo kommune, og følger deres opptaksrutiner.

Søknadsfristen for hovedopptak er 1.mars. Ved eventuelle ledige plasser gjennom året, praktiseres det fortløpende suppleringsopptak. Plass søkes via Oslo kommunes barnehageportal. Tilbus om plass sendes på SMS fra Oslo kommune. Det kan bare søkes om opptak til hele plasser.

4.3. OPPTAKSKRITERIER
4.3.1 OPPTAKSOMRÅDE

Barnehagens primære opptaksområde er barn av bedrifter i Oslo-området.

4.3.2. OPPTAKSPRIORITET

Barn innenfor barnehagens opptaksområde med nedsatt funksjonsevne er prioritert ved opptak i henhold til Lov om barnehager §13. Barn innenfor barnehagens opptaksområde som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §4-12 og §4-4 annet og fjerde ledd, har prioritet ved opptak. Resterende barn innefor barnehagens opptaksområde vil bli prioritert ved opptak i forhold til følgende grupper med følgende prioritet:

  1. Eierstyret - Barn av foreldre som er medlemmer av Eierstyret.
  2. Permisjoner - Dersom barnet i barnehageåret midlertidig trekkes ut fra barnehagen på grunn av f.eks. morens svangerskapspermisjon, skal barnet likevel ha fortrinnsrett følgende driftsår. (Se 4.6 Permisjon).
  3. Ansattes barn - Barn av personale det er vanskelig å rekruttere.
  4. Søsken - Barn som har søsken som er opptatt i barnehagen. Ved for få ledige plasser i forhold til antall søsken det søkes plass for, tildeles plassene etter ansiennitet i barnehagen til den/de søsken som allerede har plass.
  5. Øvrig ledig kapasitet - Ved øvrig ledig kapasitet tildeles plasser ut fra en faglig vurdering om hensiktsmessig alders - og kjønnssammensetning i barnegruppene. Det kan legges vekt på om søker er medlem av Eierforeningen og/eller har tilknytning til barnehagens nærområde.

4.4. OPPTAKSPERIODE

Plass skal primært være besatt fra den dato plass tildeles. Barna tas opp frem til skolepliktig alder. I løpet av denne perioden gis barnet plass i 48 uker pr. år for hel plass.

4.5. OPPSIGELSE

Foresatte kan si opp barnets plass med tre måneders skriftlig varsel. Ved oppsigelse blir de foresatte fritatt for det økonomiske ansvar for foreldrebetalingen etter 3 måneder. Eierstyret står fritt til å disponere den ledige plassen. Oppsigelse gjelder fra den 1. eller 15. i måneden. Eierstyret kan si opp plassen med 1 måneds skriftlig varsel dersom de økonomiske avtaler om foreldrebetaling misligholdes eller det er andre særlige alvorlige forhold som tilsier det. Oppsigelse før sommeren : For de som sier opp plassen i perioden 1. mars til 30. april må det betales til og med 31. juli. Skyldig foreldrebetaling trekkes av innskuddet.Oppsigelse må skje via Oslo kommunes barnehageportal.

4.6. PERMISJON

Barnet kan midlertidig trekkes ut fra barnehagen på grunn av f.eks. morens svangerskapspermisjon eller andre grunner. Det må i hvert enkel tilfelle søkes om permisjon til Eierstyret. Lengden på permisjon skal være minimum 6 mnd og permisjonen må enten starte før 1. mai eller etter 1. august.

5. ÅPNINGSTIDER

5.1. BARNEHAGEÅRET

Barnehagen holdes åpen 12 måneder pr. barnehageår. Barnehagen er stengt julaften, nyttårsaften og offentlige høytidsdager. Barnehagen følger barnehageåret som går fra 15.08 til 15.08.

5.2. BARNEHAGEUKEN

Barnehagen holdes åpen 5 dager pr. uke, mandag til og med fredag.

5.3. DAGLIG ÅPNINGSTID

Barnehagen holdes åpen fra kl 07.30 til kl 17.00. Barnets maksimale oppholdstid i barnehagen er fra kl. 07.30 til kl 16.45.

6. ØKONOMI

Betalingen skjer forskuddsvis pr. den 1. i hver måned. Betaling påløper fra barnehageplassen er disponibel. Betalingen opphører i følge vedtektene punkt 3.5 Oppsigelse. Det er foreldrenes/medlemsbedriftenes ansvar at månedlig betaling skjer i rett tid. Eierstyret kan fastsette eventuelt straffegebyr ved for sen betaling. De foresatte/bedriften skyter inn et beløp på kr 10.000,- for et barn, kr.15.000 for to barn. Eierstyret avgjør kapitalinnskudd for flere enn to barn. Beløpet settes inn på rentebærende konto i bank, hvor renten tilfaller barnehagen. Når plassen for barnet er oppsagt, tilbakebetales innskuddet etter at Eierstyret har klarlagt at perioden fra siste generalforsamling ikke har påført barnehagen driftsunderskudd. Ved driftsunderskudd tilbakebetales innskuddet umiddelbart etter første ordinære generalforsamling i kalenderåret etter det oppsigelsen har funnet sted i, dersom generalforsamlingen ikke beslutter å dekke driftsunderskuddet av dette. Årsmøtet kan ikke beslutte at kun innskuddet for plasser som er oppsagt skal benyttes til dekning av eventuelt underskudd. Regnskapsåret skal følge kalenderåret, dvs. fra 1.1 til 31.12.

7. DUGNAD

De foresatte plikter å delta i eventuell dugnad etter Eierstyrets beslutning. Minst en av barnets foresatte plikter å delta i minst 2 dugnader pr. barnehageår.

8. TAUSHETSPLIKT

Styrene for barnehagen, ansatte samt andre som får kjennskap til fortrolige opplysninger om barna, eller deres foresatte, har taushetsplikt.

9. HELSEERKLÆRING M.V.

Før et barn begynner i barnehagen, skal det legges frem erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt frem til de ordinære undersøkelser ved den helsestasjon barnet sokner til, kan slik erklæring gis av barnets foresatte. Når barnet begynner i barnehagen etter sykdom, skal de foresatte avgi erklæring om at de anser barnet som friskt nok til å begynne i barnehagen igjen. Ved sykdom kan styreren avgjøre om barnet midlertidig ikke kan vær

10. ANSVARSFRASKRIVELSE

Barnehagen kan ikke gjøres ansvarlig for skader som påføres barna, med mindre ansvar kan statueres i medhold av skade-erstatnings-lovens § 2-1. Eierstyret plikter å tegne ansvarsforsikring for mulig skade som kan påføres barna.

11. INTERNKONTROLL

Barnehagen drives etter de lovpålagte krav til internkontroll. Dette er til en hver tid dokumentert og vedlikeholdt i barnehagens dokumentasjon for internkontroll.


12. FORHOLDET TIL LOV OM SAMVIRKEFORETAK (SAMVIRKELOVEN)

Dersom ikke annet følger av vedtektene, gjelder lov om samvirkeforetak (Samvirkeloven) av 29.juni 2007 nr.81 i pkt 16.

 

13. ANDELSHAVERE

Andelshavere
Antall plasser
Tilleggsopplysninger
Total Exp Norge AS
1
 
Brand House AS
1
 
Stousland Arkitetktkontor
1

 
Inglot Norge AS
1
 
Zico Invest AS
1
 
Grieg Star Group AS
1 
Fearnleys AS
1
 
Pareto Securities  AS
2
 
Lea Chilian
1
 
Flying Elephant AS1
 
JJ-Liberty AS1
 
Jobbsprek Drift AS1
 
DNO ASA
1 
Lauri Norberg
1 
Advokatfirmaet Simonsen Vogt og Wiig
1
 
DNB Bank ASA
1
 
Tammy Sushi AS
2
 
Olivia AS
1
 
Thepade
1
 
Willy Arnesen AS
1 
DP Holding AS
1
 
Kleiven Communication Company
ABG Sundal Collier ASA
1
1
 

Deloitte Advokatfirma AS
1
 
Wikborg Rein Advokatfirma AS
1
 
Søtt og Sprøtt AS
1
 
Kezzler AS
1
 
Advokatfirmaet DLA Piper Norway
4
 
B2H Norman AS
1
 
Sector Epsilon AS
2
 
Danske Bank
1
 
United Screens filial Oslo
Riverbull AS
Dalekovod NUF
1
1
 1
 
YVL Rykkinn AS
1
 
Ald Automotive
1
 
Scandinavian Consulting Group AS
1 
Makkx Invest AS
Advokatfirma Selmer DA
Expert ASA
Viddas AS
Grieg Green AS
Total EP
SEB Norway
Sosieta Haliana Per Condotte D'aqua SPA
1
1
1
1
1
1
1
1
  


BarnehageWeb fra Byte AS