Akerbryggebarnehage

Elektronisk skjema

Priser

Bedriftsplass

Vedtekter

 

Bedriftsplass

Aker Brygge Barnehage SA tilbyr kun bedriftsplassordning, men ingen bedrifter har avtale om et visst antall plasser. Alle kanderfor søke bedriftsplass.

Som følge av at Oslo kommune praktiserer samornet opptak, må søknad om plass i Aker Brygge Barnehage SA fremmes via kommunen. Søknaden fylle ut via "Søknadsportalen". Får barnet tildelt plass, signerer bedriften en kontrakt med barnehagen.

Ved tildeling av barnehageplass, må bedriften foreta et kapitalinnskudd på kr. 10.000. Ved tildeling av plass til søsken av barn med barnehageplass i Aker Brygge Barnehage SA, er innskuddet begrenset til kr .5.000. Først når innskuddet er betalt, kan barnet ta i bruk den tildelte plassen.

Medlemsbedriftene har innflytelse på driften av barnehagen som samsvarer med eierandelen/innskuddet.

Bedriftene faktureres p.t kr. 4230,- pr. mnd. for barnehageplassen. Dette inkluderer bl.a varmmat/catering 4 dager pr. uke, inngangspenger til ulike kulturtilbud og utgifter til kollektive transportmidler i denne forbindelse.

Måten barnehagen er organisert på, åpner for at medlemsbedriftene kan dekke kostnadene til bedriftsbarnehageplassen(e) uten at det oppstår skatteplikt på de ansattes hånd, og uten at det må betales arbeidsgiveravgift knyttet til arbeidsgivers tilskudd til barnehagen.

For nærmere beskrivelse av dette, se forskrift av 19.november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven § 5-15-5 om arbeidsgivers tilskudd til barnehage for ansattes barn.

Det er opp til den enkelte medlemsbedrift å vurdere om vilkårene for skatte - og avgiftsfri utbetaling er oppfylt.

Retningslinjer for bedriftsplass:
Filvedleggene inntatt nedenfor inneholder generell informasjon omfra skattemyndighetene om skatt, arbeidsgiveravgift og innberetningsplikt knyttet til arbeidsgivers tilskudd til barnehage for ansattes barn. (brukeren må selv forsikre seg om at det ikke foreligger annen relevant informasjon, nyere uttalelser og/eller er foretatt endringer av regelverket.

http://www.akerbryggebarnehage.no/inc/getFile.php?docID=H6ToTJiH86377HDBBN2F58q
(Arbeidsgivers tilskudd til barnehagedrift)

http://www.akerbryggebarnehage.no/inc/getFile.php?docID=5ZoJiNXFiR380aFwok0Pq13

(Brev til Stortinget)

http://www.akerbryggebarnehage.no/inc/getFile.php?docID=9yuey5mFBu37877L5FsiP2V

(Arbeidsgivers tilskudd til barnehagedrift - PBL)

http://www.akerbryggebarnehage.no/inc/getFile.php?docID=JmFRoDBL0m378cJRXsayuVJ

(Arbeidsgivers tildkudd til barnehage for ansattes barn)

http://www.akerbryggebarnehage.no/inc/getFile.php?docID=LL9BmF3Lqe3810g9ZueTgaP
(Sørsmål om arbeidsgiverfinansiert barnehage - arbeidsgiveravgift)

http://www.akerbryggebarnehage.no/inc/getFile.php?docID=w42e46cJ0R384DV01e9Rmmm

(Utfylling av lønns - og trekkoppgave)

In English:

Aker Brygge Barnehage is offering day-care places for children for companies only, but no enterprises have agreements for a certain number of places. Accordingly, everybody can apply for a company day-care place.

As Oslo municipality is practicing a coordinated admission service, an application for a place in Aker Brygge Barnehage must go through the municipality. The application is completed  through "Søkerportalen" / "The application gateway"). If the child is admitted a place, the company signs a contract with thr day-care center.

When given a place, the enterprise must make a capital contribution of NOK 10.000. For siblings attending Aker Brygge Barnehage, the deposit is limited to NOK 5.000. The amount must be paid before the child can start using the place.

The member enterprises have influence on operating the day-care center in line with their owner stake/deposit.

The enterprise is currently billed NOK 4.230 per month for the place. This includes a hot meal/catering 4 days per week, entrance fee to various cultural events and expenses to public transport in that connection.

The day-care center is organized in such a manner that the member enterprises can cover the costs to the day-care place(s) without any tax liability for the employees and with no requirement to pay social service tax related to the employer’s contribution to the center.

Further details on this can be found in the regulation of 19 November 1999 no. 1158 for the purpose of supplementing  and implementation etc. of the Income Tax Act section 5-15-5 about the employer's contribution to thr day-care centers for the children of rmployees.

It is the responsibility of each member enterprise to consider whether the conditions for tax - and VAT-free payments have been met.

Sources:

- The employer's contribution to operating day-care centres

- Letter to the Storting (the Norwegian Parlament)

- Letter from Private Barnehagers Landsforbund (Private Day-Care Centers' National Federation)

- Regulation for supplementing and implementation etc. of the Income Tax Act

- Binding preliminary statement from the Tax Directorate

- Completion of employee salary reports 

 


BarnehageWeb fra Byte AS